Privacyverklaring St. Drechtse Stromen

Stichting Drechtse Stromen zorgt ervoor dat de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensverwerking. Met deze verklaring informeren we u over de gegevens die we verwerken, de verwerkingen die we uitvoeren en uw rechten als betrokkene.

Stichting Drechtse Stromen kent de volgende betrokkenen:

 • Betrokkenen vanuit de organisatie: personeel, bestuursleden en energieambassadeurs;
 • Belangstellenden: (voormalige) inwoners van de Drechtsteden die zich op enig moment hebben aangemeld als belangstellende of begunstiger van de Stichting;
 • Deelnemers: inwoners die zich aangemeld hebben voor advies of voor één van de projecten van Drechtse Stromen;
 • Organisaties en hun vertegenwoordigers.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijk persoon (de betrokkene) identificeren of identificeerbaar maken, waaronder een naam, adres, identificatienummer of telefoonnummer. In bijlage 1 staan de persoonsgegevens die wij van bovengenoemde relaties verwerken en het doel dat wij daarmee hebben. Afhankelijk van de activiteit van de stichting het betreft kunnen het meer of minder gegevens zijn. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Organisatie
De gegevens van personeel worden conform wettelijke voorschriften verwerkt en bewaard. Drechtse Stromen is de verwerkende instantie. De contactgegevens van bestuur en vrijwilligers worden verwerkt voor zolang zij verbonden zijn aan de organisatie. Er zijn buiten de IT-ondersteuning geen externe partijen betrokken bij de verwerking.

Belangstellenden
Voor de uitvoering van de activiteiten van Stichting Drechtse Stromen voor de belangstellenden zijn verwerkingen noodzakelijk. Communicatie van Stichting Drechtse Stromen over haar activiteiten en acties richting belangstellenden maakt deel uit van de aanmelding als belangstellende. Door zich op te geven als belangstellende van Stichting Drechtse Stromen en het accepteren van deze privacyverklaring geeft u toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens door Stichting Drechtse Stromen. Onder meer verwerken wij de persoonsgegevens van personen die ons een vraag stellen via een contactformulier op onze website. Deze formulieren zijn gekoppeld aan het administratiesysteem voor belangstellenden.
Stichting Drechtse Stromen houdt het administratiesysteem voor belangstellenden bij en is zodoende verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze administratiesysteem voor belangstellenden is ontwikkeld in samenwerking met Econobis B.V. een samenwerking van energie coöperaties. Stichting Drechtse Stromen, gevestigd Voorstraat 78, 3311 ER Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60497939, draagt zorg voor het administratiesysteem voor belangstellenden. Zij verwerkt daarmee persoonsgegevens ten behoeve van ons en kwalificeert juridisch gezien als verwerker. Stichting Drechtse Stromen is het aanspreekpunt voor leden bij wijziging van contactgegevens, voor het aangaan en beëindigen van het lidmaatschap en voor de financiële transacties.

Gebruik persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden gebruikt voor de communicatie naar alle betrokkenen en, voor zover nodig, voor de uitvoering van de projecten waar betrokkenen aan deelnemen en voor de afhandeling van financiële transacties.
Gegevens worden niet gedeeld met andere instanties en organisaties, tenzij dit voor de onderdeel is van de uitvoering van projecten. In die situatie wordt dit met de betrokkenen afgesproken.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Stichting Drechtse Stromen zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiligingen van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Uw rechten
U heeft als betrokkene het recht:

 • Op inzage in uw persoonsgegevens;
 • Om een verzoek te doen tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens;
 • Op beperking van de u betreffende verwerking;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien wij (een deel van) uw persoonsgegevens verwerken op basis van eerder door u gegeven toestemming, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van gegeven toestemming vóór de intrekking. Het intrekken van toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens kan inhouden dat de relatie moet worden beëindigd. Wanneer hiervan sprake is, wordt u geïnformeerd.Verzoeken voor inzage, rectificatie of verwijdering stuurt u naar
Stichting Drechtse Stromen,
Adres: Voorstraat 78, 3311 ER Dordrecht
E-mail: secr@drechtsestromen.net
Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Ook voor vragen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens kunt u contact op nemen met de stichting. Wanneer u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking worden geschonden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer website
Drechtse Stromen streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via deze website op het internet plaatsen, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.
Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de informatie op deze site kunnen Drechtse Stromen niet garanderen dat de informatie op deze website steeds correct of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Drechtse Stromen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stellen we het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld. Dit kan middels het contactformulier elders op de site.
Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Drechtse Stromen naar aanleiding van deze website ontvangen, worden door ons beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Drechtse Stromen vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.
Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet AVG van toepassing is. Lees hiervoor de bovenstaande privacyverklaring.

Foto’s
Voor het publiceren van herkenbare foto’s met naam en toenaam zal Drechtse Stromen toestemming vragen.
Van foto’s die in een openbare ruimte/openbare gelegenheid gemaakt zijn, vinden wij dat die redelijkerwijze kunnen worden gepubliceerd, tenzij iemand expliciet heeft aangegeven niet op de foto te willen.

AVG Dossier
Binnen Drechtse Stromen wordt een dossier aangelegd van alle relevante documenten, zoals het AVG-protocol van Drechtse Stromen, overzichten van persoonsgegevens, het aspect toestemming, backup-beleid en relevante besluiten, enz.

Toezichthouder
Binnen Drechtse Stromen is, gezien de grootte van de stichting, geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Binnen het bestuur ziet de secretaris, samen met de administratieve ondersteuning, toe op het borgen van de privacy.

Bijlage 1
Specificatie persoonsgegevens

Betreffende de volgende categorieën betrokkenen:

 • Belangstellenden, vrijwilligers, klanten, personeelsleden, stakeholders en andere relaties van de organisatie;
 • Deelnemers aan energiebesparingsprojecten en opwekprojecten;
 • Relaties die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief en relaties die een formulier hebben ingevuld.
 • Belangstellenden, vrijwilligers, klanten, personeelsleden, stakeholders en andere relaties van de organisatie;
 • Deelnemers aan energiebesparingsprojecten en opwekprojecten;
 • Relaties die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief en relaties die een formulier hebben ingevuld.

worden de volgende soorten persoonsgegevens door Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt:

Doel: (Persoonlijke) identificatie en correspondentie

 • Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel, aanhef, behaalde titels en verkregen titels;
 • Contactgegevens: straat, postcode, woonplaats, land, provincie, e-mailadressen, telefoonnummers,
 • Webadressen;
 • Identificatienummers die specifiek verband houden met de organisatievoering van Verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder worden begrepen personeelsnummers en registratienummers;
 • Identificatienummers die verband houden met transacties. Hieronder wordt begrepen transactie-ID’s;
 • Contactmomenten, zoals bijvoorbeeld ontvangen en verstuurde e-mail, bewaren we bij de persoonsgegevens. Op deze manier kunnen we het contact op een later moment beter van dienst zijn.
 • Aanmelddatum
 • Herkomst (bijvoorbeeld onbekend, nieuwsbrief, website, persoonlijk contact)
 • Afmeldingdatum

Doel: mogelijk maken van deelname aan projecten voor energiebesparing of opwekprojecten:
Voor zover nodig voor de totstandkoming van de projecten;

 • Gegevens van de eigenschappen van de woning van de deelnemer,
 • Gegevens over de wensen van de deelnemer over gewenste aanpassingen aan de woning.
 • Gegevens over de gewenste participatie in opwekprojecten.
 • Na afmelding en verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens blijven gegevens over de woningen een aangebrachte energiemaatregelen hieraan wel bewaard.

Doel: Afhandeling financiële transacties (zoals rentebetalingen):

 • Bankgegevens: IBAN, BIC, tenaamstelling rekening, en mandaatgegevens voor automatische incasso.
 • Gegevens die specifiek verband houden met de organisatievoering van Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Inloggegevens: gebruikersnaam, wachtwoord en gebruiker indenticatienummer.
 • Online identificatiegegevens: IP-adres, geo-locatie, gebruikte browser en besturingssysteem.
 • Gegevens waartoe de Verwerkingsverantwoordelijke middels het gebruik van de software opdracht heeft gegeven tot het verwerken daarvan. Hieronder wordt in ieder geval onder begrepen de (vrije) velden die in de software voor relatiebeheer worden ingevuld. Het opvragen van persoonsgegevens middels aanwezige (online) formulieren applicaties.

Bijlage 2
Overzicht verwerkersovereenkomsten

Stichting Drechtse Stromen is een Verwerkersovereenkomst aangegaan met de volgende partijen:

Als Verwerkingsverantwoordelijke

 • Econobis BV
 • Mailchimp

Als Verwerker:

 • Econobis BV
 • Mailchimp