Statuten

Statuten

kopie van het origineel in PDF formaat

Mr E.J. van Leusden notaris te Zwijndrecht

OPRICHTING/20140081.01/sb

Heden, veertien april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr Eggo Johannes van Leusden, notaris te Zvvijndrecht:

de heer Damianus Franciscus Maria de Keizer, woonadres Wieldrechtse Zeedijk 94, 3316 ER Dordrecht, geboren te De Bilt op zevenentwintig juni negentienhonderdnegenenveertig, paspoort NP1LO33K8 geldig tot zes mei tweeduizend veertien, gehuwd.

De comparant verklaarde bij deze een Stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De Stichting is genaamd: Stichting Drechtse Stromen.
 2. De Stichting is gevestigd te Dordrecht.

Doel

Artikel 2

 1. De Stichting heeft ten doel het in en nabij de Drechtsteden bevorderen van:
 2. energiebesparingen en verantwoord gebruik van (duurzame) energie;
 3. lokale vormen van duurzame energieopwekking
 4. burgerparticipatie in lokale vormen van duurzame energieopwekking;

een en ander in de meest ruime zin des woords

 1. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 2. het vergaren en delen van kennis over energiebesparing en het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
 3. het geven van voorlichting over de lokale opwekking, energiebesparing en gebruik van duurzame energie;
 4. overeenkomsten te sluiten of zelf activiteiten uit te voeren voor de inkoop, productie en verkoop van energie;
 5. overeenkomsten te sluiten of zelf activiteiten uit te voeren ter verbetering van de energie-efficiency van woningen, bedrijfspanden, scholen en andere gebouwen;
 6. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met rechtspersonen met een aan het doel van de Stichting verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;
 7. het sluiten van overeenkomsten die passen binnen de doelstellingen en alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt;
 8. alle overige wettelijke middelen

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de Stichting bestaat uit:

 1. opbrengsten van activiteiten van de Stichting;
 2. erfstellingen, legaten en schenkingen; erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard;
 3. subsidies, donaties en andere bijdragen;
 4. giften;
 5. leningen van begunstigers, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in een huishoudelijk reglement;
 6. leningen van derden;
 7. inkomsten uit vermogen;
 8. eventuele andere baten.

Aantal en benoeming bestuursleden

Artikel 4

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
 2. Het bestuur bepaalt, met inachtneming van het vorige lid van dit artikel, het aantal leden van het bestuur. De eerste bestuursleden worden benoemd door de oprichter.
 3. Indien het aantal leden minder dan drie bedraagt, vormen de overgebleven leden niettemin een rechtsgeldig bestuur. Zij zijn verplicht zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature(s).
 4. Bestuursleden Worden benoemd door het bestuur.
 5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuId.
 6. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Een bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid kan telkens worden herbenoemd. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature het werd benoemd.

Einde bestuurslidmaatschap en schorsing

Artikel 5

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 2. door het verstrijken van de termijn waarvoor het werd benoemd;
 3. door schriftelijke opzegging door het bestuurslid;
 4. door overlijden;
 5. wanneer een bestuurslid onder curatele dan wel wanneer het vermogen van een bestuurslid onder bewind wordt gesteld;
 6. bij aanvrage tot surseance van betaling dan wel schuldsanering;
 7. door ontslag; het bestuurslid dat zal worden ontslagen, wordt uitgenodigd deel te nemen aan de beraadslaging over zijn ontslag. Hij neemt niet deel aan de stemming;
 8. door ontslag door de rechtbank.
 9. Het bestuur is bevoegd om een lid van het bestuur te schorsen in de uitoefening van zijn functie, met in achtneming van het hiervoor sub f bepaalde. Indien een schorsing niet binnen drie maanden heeft geleid tot een besluit tot ontslag, eindigt de schorsing.

Bestuurstaak

Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het bestuur van de Stichting.
 2. De leden van het bestuur verdelen onderling hun functies, waaronder die van voorzitter, secretaris en penningmeester.
 3. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan de betrokkene opgedragen taak.
 4. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, waaronder steeds de voorzitter, de secretaris, of de penningmeester.

Bestuursvergaderingen

Artikel 8

 1. Het beszuur vergadert ten minste twee maal per jaar.
 2. Bestuursvergaderingen worden voorts zo dikwijls gehouden als de voorzitter dit wenselijk acht of een of meer van de andere bestuursleden aan de voorzitter verzoekt (verzoeken). Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen.
 3. De uitnodiging voor een vergadering geschiedt schriftelijk -behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde- door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de uitnodiging en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, die per post, mail of fax kunnen worden verstuurd.
 4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

Artikel 9

 1. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen in een overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 bijeengeroepen vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
 2. Is niet ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het desbetreffende voorstel geagendeerd was een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten over dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden
 3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk en met algemene stemmen, zonder dat een vacature in het bestuur bestaat.

Artikel 10

 1. leder bestuurslid brengt een stem uit.
 2. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde.
 3. Bestuursbesluiten tot:
  1. vaststelling van het aantal bestuursleden;
  2. benoeming van bestuursleden;
  3. ontslag of schorsing van bestuursleden;
  4. vaststelling of wijziging van statuten en reglementen;
  5. ontbinding van de stichting, kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur, zonder dat een vacature bestaat, aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten minste twee/derde van net aantal geldig uitgebrachte stemmen. Zijn niet alle leden van net bestuur aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan twee weken, doch niet later dan vier weken na de vergadering waarin het voorstel geagendeerd was, een tweede vergadering gehouden, waarbij het bestuur kan besluiten over dit voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of schriftelijk vertegenwoordigde leden met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Over personen wordt, tenzij de vergadering unaniem anders besluit, schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
 5. Bestuursleden kunnen zich in een bestuursvergadering schriftelijk door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen.
 6. De bestuursvergaderingen staan onder leiding van de voorzitter, of bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, onder leiding van een ander door de bestuursvergadering aan te wijzen lid van het bestuur.
 7. Van de bestuursvergaderingen Worden door de secretaris of een ander door de vergadering aan te wijzen lid van net bestuur, notulen gehouden.
 8. De notulen worden in de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld.

Boekjaar en financiën

Artikel 11

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze administratie te voeren, dat te allen tijde naar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks Wordt voor de eerste juli, door het bestuur de door de penningmeester opgemaakte balans en verlies- en winstrekening vastgesteld.
 4. Vaststelling van deze stukken, strekt de penningmeester tot decharge.
 5. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december door net bestuur de begroting voor het nieuwe boekjaar vastgesteld.
 6. Het bestuur is verplicht de administratie ten minste zeven jaar te bewaren en wel zodanig, dat deze steeds toegankelijk is.

Vergoedingen

Artikel 12

De leden van net bestuur ontvangen geen beloning. De in hoedanigheid van bestuurslid gemaakte kosten, kunnen aan de leden van net bestuur worden vergoed.

Reglementen

Artikel 13

Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken, welke reglementen geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 14

 1. Het bestuur kan de statuten van de stichting wijzigen of de stichting ontbinden.
 2. Een besluit tot het wijzigen van de statuten treedt niet in werking dan nadat het bij notariële akte zal zijn vastgelegd. Tot het doen verlijden van het vereiste notariële akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 15

 1. Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer (rechts)personen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.
 2. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt door het bestuur besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling waarvan de doelstelling zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
 3. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

Slotbepaling

Artikel 16

In alle gevallen waarin bij deze statuten en de eventuele reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur.

Slotverklaringen

 1. Het adres van de stichting is: Wieldrechtse Zeedijk 94, 3316 ER Dordrecht.
 2. Tenslotte verklaarde de comparant dat het bestuur van de Stichting thans bestaat uit:
  • de heer Damianus Franciscus Maria de Keizer, de oprichter voornoemd, als voorzitter;
  • mevrouw Fokje Bosma, woonadres Voorstraat 179 B, 3311 EN Dordrecht, geboren te Texel op negenentwintig mei negentienhonderdvierenvijftig, pas poort NWJD3C6P5 geldig tot zes februari tweeduizend zeventien, als secretaris;
  • de heer Peter Christiaan van Oers, woonadres Ranonkeldreef 17, 3355 RG Papendrecht, geboren te Rotterdam op zes mei negentienhonderdzevenenvijftig, rijbewijs 4269469105 geldig tot één oktober tweeduizend zeventien, als penningmeester;
  • de heer Cornelis Leonardus Maria van der Horst, woonadres Neptunuslaan 1, 3318 EL Dordrecht, geboren te Roosendaai en Nispen op vierentwintig november negentienhonderdnegenenveertig, paspoort NNLKOOD02 geldig tot twee mei tweeduizend vijftien, als bestuurslid.

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Zwijndrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen persoon en tenslotte door mij, notaris

(volgt ondertekening)